D012: Általános iskolás tanulók olvasási motivációját fejlesztő program elméleti alapjai

Main Article Content

Vass Dorottea

Absztrakt

Az olvasás kognitív és affektív vizsgálati aspektusai az utóbbi öt évtizedben sosem álltak távol a neveléstudományok aktuális kutatási témáitól, ahogy az olvasás társadalmi és egyéni életben betöltött szerepének vizsgálata sem. Ezek a gyakran kutatott olvasáskutatási tartalmak leginkább az olvasással járó problémaköröket tárgyalják különböző szempontból. Megkülönböztethetünk egyes korosztályokon belüli olvasáskutatási tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amelyek az olvasás egyes kognitív és affektív tényezőit helyezik a vizsgálat és egyben a problémakör fókuszába, adott korosztályon belül. Ezek a kutatások többnyire két nagyobb csoportra bontható problémakörrel foglalkoznak: (a) az olvasás iránti motiváció csökkenésével, annak teljes hiányával, valamint (b) a szövegértéssel és szövegértelmezéssel kapcsolatos kognitív képességek hiányának problémakörével. A jelen kutatás is ezeket a problémaköröket járja körül, eredményként pedig célja ezekre a problémakörökre egy új programot bemutatni. A vizsgálat háromdimenziós: (1) tartalomelemzéssel feltérképezi az olvasással kapcsolatos vizsgálatok ekvivalens tényezőit, a teljesség igénye nélkül, (2) megvizsgálja ezeket az ekvivalens tényezőket az olvasási motiváció egyes motívumainak aspektusából szintén tartalomelemzési módszer alapján, illetve (3) bemutat egy programot, amely több korosztálynak javasolt olvasási motivációt fejlesztő módszer stratégiai elemeit foglalja magában, és komplex módon kezeli a már ismert és hatékonynak minősülő olvasási, illetve tanulási stratégiákat, programokat. A háromdimenziós vizsgálati szempontok olyan olvasási motivációt fejlesztő programot aknáznak ki, amely a 21. századi pedagógiai paradigmáknak megfelelő tanulási és olvasási motiváció fejlesztésének nélkülözhetetlen elemévé válhat.

Article Details

Hogyan kell idézni
Vass, D. (2022). D012: Általános iskolás tanulók olvasási motivációját fejlesztő program elméleti alapjai. Iskolakultúra, 32(1), 64–86. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34761
Folyóirat szám
Rovat
Szemle

Hivatkozások

Ainley, M. – Hillmann, K. – Hidi, S. (2002): Gender and interest processes to literary texsts: situational and individual interest. Learning and Instruction. 2002/12. 411-428.
Bandura, A. (1994): Self-efficacy. In: Ramachaudran, V. S. (szerk.): Encyclopedia of human behavior. Academic Press, New York.
Barrett, K. C. és Morgan, G. A. (1995): Continuities and discontinuities in mastery motivation during infancy and toddlerhood: a conceptualizatinal and review. In: Macturk, R. H. és Morgan, G. A. (szerk.): Mastery motivation: origins, conceptualizations and applications. Advances in applied developmental psychology. Volume 12. Ablex Publishing Corporation, Norwood, New Jersey. 57–93.
Barrett, Karen Caplovitz – Morgan, George A., Continuities and Discontinuities in Mastery Motivation During Infancy and Toddlerhood: A Conceptualization and Review . In MacTurk Robert H. (szerk.), Mastery Motivation: Origins, Conceptualizations, and Applications, Ablex Publishing Corporation, Norwood, 1995, 57–93.
Boekaerts, Monique – Boscolo, Pietro (2002): Interest in Learning, Learning To Be Interest. Learning and Instruction 12. Vol. 4.
Bóna Judit – Steklács János (2020): A hangos olvasás hibajavításának mintázatai szemkamerás és akusztikai, fonetikai vizsgálatok türkében. Anyanyelv Pedagógia. 17-29. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=823 Utolsó letöltés: 2021.06.20.
Csépe Valéria (2021): Tanulás, kognitív készségek és a végrehajtó funkciók fejlődése. In Demeter Gáborné – Di Blasio Barbara – Gimesi László (szerk.): Szakmódszertan és Hatékony Tanulás. A figyelmi- és végrehajtó funkciók szerepe a hatékony tanulásban és tanításban nemzetközi konferencia. Absztraktkötet. https://tab.mta.hu/files/4516/2391/9228/Program_es_absztrakt-kotet_PAB_konferencia_2021.06.22.vegleges.pdf Utolsó letöltés: 2021.06.22.
Csíkszentmihályi Mihály – Judith LeFevre, Optimal Experience in Work and Leisure, Journal of Personality and Social Psychology, 1989/5, 815–822.
Fábián Éva 2004. A „kreatív írás” tanításának lehetőségei. Korunk. https://epa.oszk.hu/00400/00458/00075/2004honap3cikk571.htm Utolsó letöltés: 2021.04.12.
Fűzfa Balázs (2016): Élményközpontú irodalomtanítás. Kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitális korban. Savaria University Press, Szombathely. https://mek.oszk.hu/16400/16457/16457.pdf Utolsó letöltés: 2021.05.30.
Gimesi László (2021): A tanítás, tanulás hatékonyságának növelése. In Demeter Gáborné – Di Blasio Barbara – Gimesi László (szerk.): Szakmódszertan és Hatékony Tanulás. A figyelmi- és végrehajtó funkciók szerepe a hatékony tanulásban és tanításban nemzetközi konferencia. Absztraktkötet. https://tab.mta.hu/files/4516/2391/9228/Program_es_absztrakt-kotet_PAB_konferencia_2021.06.22.vegleges.pdf Utolsó letöltés: 2021.06.22.
Gombos Péter (2013): Dobj el mindent és olvass! Pont Kiadó, Budapest.
Gonda Zsuzsa – Steklács János (2019): Digitális szövegek alkalmazási folyamatának vizsgálata szemmozgáskövetéssel In Steklács János (szerk.): Szemkamerás vizsgálatok a pedagógiai kutatásban: Tanulmánykötet. Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Kaposvár. 51-68.
Gonda Zsuzsa (2016): Olvasás az interneten: az olvasás és a szemmozgás kapcsolata In Devosa Iván–Steklács János (szerk.): II. Magyar Szemmozgáskutatás Konferencia. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét. 1.
Horváth Cintia –H. Ekler Judit (2019): Tanítási stílusok alkalmazása és bemutatása az IPOO modellen keresztül a testnevelésben. Különleges Bábásmód. 5. évf. 3. sz. 39-47. DOI:10.18458/KB.2019.3.39 Utolsó letöltés: 2021.04.12.
Huszár-Samu Nóra (2018): A szövegértés fejlesztésének tervezett kutatása. Danubius Noster Különszám. Eötvös József Főiskola. 61-70. https://ejf.hu/sites/default/files/inline-files/DanubiusNoster_kulonszam2018.pdf#page=61 Utolsó letöltés: 2021.06.21.
Huszár-Samu Nóra (2020): A reciprok szövegfeldolgozás módszertani szerepe az anyanyelvi nevelésben. In Hoss Alexandra–Viszket Anita (szerk.): Találkozások az anyanyelvi nevelésben 4. Hasonlóságok és különbözőségek a nyelvben és az anyanyelvi nevelésben. PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék, Lingua Franca Csoport, Pécs. 85-90. http://mek.oszk.hu/21400/21475/21475.pdf#page=85 Utolsó letöltés: 2021.06.21.
Jámbori Szilvia, Kőrössy Judit és Szabó Éva (2019): A reziliencia, az énhatékonyság és az iskolai kötődés serepe a szándékos önszabályozás folyamatában. Magyar Pedagógia. 119 (1.) 75-94. ) DOI: 10.17670/MPed.2019.1.75 Utolsó letöltés: 2021.04.12.
János Réka (2021): Az önészlelés, attribúció és tanulási attitűd összefüggései az iskolai sikerességgel. In Demeter Gáborné – Di Blasio Barbara – Gimesi László (szerk.): Szakmódszertan és Hatékony Tanulás. A figyelmi- és végrehajtó funkciók szerepe a hatékony tanulásban és tanításban nemzetközi konferencia. Absztraktkötet. https://tab.mta.hu/files/4516/2391/9228/Program_es_absztrakt-kotet_PAB_konferencia_2021.06.22.vegleges.pdf Utolsó letöltés: 2021.06.22.
Józsa Krisztián – Steklács János (2012): Az olvasás tanításának tartalmi és tantervi szempontjai = Csapó Benő – Csépe Valéria (szerk.), Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 137–188. Utolsó letöltés: 2021.04.12.
Józsa Krisztián (2007): Az elsajátítási motiváció. Műszaki Kiadó, Budapest.
Lukács István (2006): Tanulási stratégia és tanulási stílus In. Gaskó Krisztina – Hajdú Erzsébet –Kálmán Orsolya – Lukács István –Nahalka István – Petriné Feyér Judit: Hatékony tanulás. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Budapest. 68-74. http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_tanulasban_akadalyozottak/hatekony_tanulas.pdf Utolsó letöltés: 2021.05.29.
Magyaródi Tímea – Oláh Attila, Flow Szinkronizáció Kérdőív: az optimális élmény mechanizmusának mérése társas interakciós helyzetben, Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2015/3, 271–296. https://www.researchgate.net/publication/283193729_Flow_Szinkronizacio_Kerdoiv_az_optimalis_elmeny_mechanizmusanak_merese_tarsas_interakcios_helyzetekben Utolsó letöltés: 2021.04.12.
Mäkeläinen, Heli 2006. Az írás kérdése az egyetemi oktatásban (ford. Szőcs Borbála).Korunk. Január. http://www.korunk.org/korunk/?q=node/8&ev=2006&honap=1&cikk=8082
Massimini, Fausto – Delle Fave, Antonella (2000): Individual Development in a Bio-Cultural Perspective, American Psychologist, 2000/1, 24–33.
Mező Ferenc (2021): Az OxIPO-modellen alapuló tanulásfejlesztés In Demeter Gáborné – Di Blasio Barbara – Gimesi László (szerk.): Szakmódszertan és Hatékony Tanulás. A figyelmi- és végrehajtó funkciók szerepe a hatékony tanulásban és tanításban nemzetközi konferencia. Absztraktkötet. https://tab.mta.hu/files/4516/2391/9228/Program_es_absztrakt-kotet_PAB_konferencia_2021.06.22.vegleges.pdf Utolsó letöltés: 2021.06.22.
Molnár Éva (2002): Önszabályozó tanulás: nemzetközi kutatási irányzatok és tendenciák. Magyar Pedagógia. 102(1). 63-77. http://www.magyarpedagogia.hu/document/Molnar_MP1021.pdf Utolsó letöltés: 2021.04.12
Nagy József (2004): A szóolvasókészség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltérképezése. Magyar Pedagógia. 104. évf. 2. sz. 123-142. http://www.magyarpedagogia.hu/document/Nagy_MP1042.pdf Utolsó letöltés: 2018. 03. 22.
Nagy József (2006): Olvasástanítás: A megoldás stratégiai kérdései. In: Józsa krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest. 17- 42.
Palincsar, Annemarie – Brown, Ann L. (1984): Reciprocal teaching of comprehension-fostering and monitoring activities. Cognition and Instrucion 1 (2), 117-175. DOI: https://doi.org/10.1207/s1532690xci0102_1
Pléh Csaba (2010): A lélektan története. Osiris Kiadó, Budapest
Prievara Tibor (2015): 21. századi tanár. Budapest: Neteducatio Kft.
Raátz Judit (2008): A kreatív írás gyakorlatai. Anyanyelv-pedagógia. 3–4. sz. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=128 Utolsó letöltés: 2021.06.19.
Réthy Endréné (2003): Motiváció, tanulás, tanítás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Ryan, Richard M. – Edward L. Deci, Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions, Contemporary Educational Psychology, 2000/1, 54–67.
Samu Ágnes (2004). Kreatív írás. Holnap Kiadó. Budapest.
Sipos Zsóka (2018): Olvasástechnika az első évfolyam végén a Meixner olvasólapok sztenderdizálásának tapasztalatai alapján. Gyógypedagógia – Dialógusban. Figyatékossággal élő emberek, fiatalok és felnőttek egyéni megsegítésének lehetőségei. 46. Országos Szakmai Konferencia. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, Budapest. Utolsó letöltés: 2021.04.12.
Sipos Zsóka (2019): Negyedik osztályos tanulók szóolvasási jellemzőinek szemkamerás vizsgálata. In Steklács János – Sipos Zsóka – T. Varga Szilvia (szerk.): IV. Magyar Szemmozgáskutatás Konferencia, Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest. 11. https://sites.google.com/view/etkonf2019/abstracts Utolsó letöltés: 2021.06.20.
Skinner, E. A., Wellborn, J. G. és Connell, J. P. (1990): What it takes to do well in school and whether I’ve got it: a process model of perceived control and children’s engagement and achievement in school. Journal of Educational Psychology, 82. 22–32.
Steklács János (2006): Olvasási stratégiák, szövegértő olvasás. Az olvasásértés tanítása és fejlesztése a stratégiai olvasásra épülő kísérleti fejlesztőprogramban. Magiszter, 4. 15.
Steklács János (2013): Olvasási ​stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyőződés. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest
Steklács János (2021): Olvasási stratégiák, tanulás és végrehajtó funkciók. In Demeter Gáborné – Di Blasio Barbara – Gimesi László (szerk.): Szakmódszertan és Hatékony Tanulás. A figyelmi- és végrehajtó funkciók szerepe a hatékony tanulásban és tanításban nemzetközi konferencia. Absztraktkötet. https://tab.mta.hu/files/4516/2391/9228/Program_es_absztrakt-kotet_PAB_konferencia_2021.06.22.vegleges.pdf Utolsó letöltés: 2021.06.22.
Sternberg, Robert J. – Grigorenko, Elena L. (2007): Teaching for Succesful Intelligence. SAGE Publications Inc.
Suzanne Hidi – K. Ann Renninger, The four-phase model of interest development, Educational Psychologist, 2006/2, 111–127.
Szabó Éva – Zsadányi Zsuzsa – Szabó Hangya Lilla (2015): Ki szeret iskolába járni? Az iskolai kötődés, a motiváció, az énhatékonyság és a tanulmányi felelősség-vállalás vizsgálata. Iskolakultúra. 25(10) 5-20. DOI: https://doi.org/10.17543/ISKKULT.2015.10.5 Utolsó letöltés: 2021.04.12.

Szenczi Beáta (2010): Olvasási motiváció: definíciók és kutatási irányok, Magyar Pedagógia, 2010/2, 119–147. http://www.magyarpedagogia.hu/document/Szenczi_MP1102.pdf Utolsó letöltés: 2021.05.21.
Szenczi Beáta (2012), Az olvasási motiváció vizsgálata 8–14 éves tanulók körében (PhD értekezés), Szegedi Tudományegyetem, Szeged. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/1493/ Utolsó letöltés: 2021.05.21.
Szesztay Margit (2019): Aktív és interaktív tanulástámogató technikák In Terbe Erika (szerk.): A tanulástámogató kommunikáció fejlesztése. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 9-36. http://mindenkiiskolaja.elte.hu/wp-content/uploads/2019/09/A-tanul%C3%A1st%C3%A1mogat%C3%B3-kommunik%C3%A1ci%C3%B3-fejleszt%C3%A9se_INTERA.pdf Utolsó letöltés: 2021.04.12.
Trencsényi László (2019): Adalékok a kreatív írás pedagógiájához. In Varga Aranka – Andl Helga – Molnár-Kovács Zsófia: Neveléstudomány – Horizontok és Dialógusok. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs. https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/onk2019_absztraktkotet.pdf Utolsó letöltés: 2021.06.21.
Vass Dorottea (2019): A Vajdaságban alkalmazott magyar nyelvű ábécés olvasókönyv olvasástanulási szövegeinek funkcionális analízise a Vajdaságban magyar tanulmányokat folytató magyar anyanyelvű hat-nyolc éves tanulók olvasás iránti érdeklődésének aspektusából (PhD értekezés), Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs. Utolsó letöltés: 2021.03.31.
Vass Dorottea (2021): 9–11. évfolyamos tanulók olvasási motivációjának mérési lehetőségei a Canvas digitális platform és a COVID-19 tükrében. In Molnár Gábor Tamás – Fejes Richárd (szerk.): Digitális eszközök a középiskolai irodalomoktatásban. Prae Kiadó, Budapest. https://online.fliphtml5.com/kplvg/jbns/?fbclid=IwAR1igUz4x2NziVS2ZyUWv_kyloirxTgTcd7O1WAuZXPgmMd5k-9myvlHFG8#p=1 Utolsó letöltés: 2021.03.31.