Iskolai tudás, avagy a feltételek függő állapotai

Main Article Content

A. Gergely András

Absztrakt

Nemrégiben az Iskolakultúra hasábjain elbeszélt néhány kötet ürügyén a nőképzés, a női szerepek és a hazai arisztokrácia nevelésének néhány körvonalát ismertettem. E munkák körében (hol leplezett, hol bőszen vállalt, máskor szükségképpen átfestett) elit-portrékat is leltem, melyek között minduntalan nyoma vagy lenyomata volt a hazai és környező országokbeli zsidóság szerepének, hatásának, egyszerűsített megfogalmazásban az asszimiláció sajátos kelet- vagy közép-európai sajátlagosságának.
E könyvek tudáshorizontja ugyanakkor izgalmas módon találkozik nemcsak a térség társadalmi vagy hatalmi elitjének árnyaltabb műveltségi és kultúra-térképével, de azzal a szükségképpeni kényszerrel is, amit a női és anyai szerep, a nevelés konzisztens folyamata nem csupán a családi miliő szerinti tagolásban
enged áttekinteni. S e kiterjesztett horizonton – bizonnyal nem véletlenül – fel-feltűnik a családi vagy rokonsági kör interakcióiban meghatározó helyet nyert érték, a végzettség, a pozicionáltság, a társadalmi presztízs övezte tudástípusok széles köre is. Az alábbi áttekintésben egy sor olyan kiadványra támaszkodom, melyek a megkülönböztetett értékű tudások differenciált tartalmait fogják át, de ezt is leginkább az iskolázottság útján legálissá vált (vagy éppen ebben elbizonytalanított) illeszkedő magatartások, karrierutak, adaptációs késztetések függésrendjét felmutató, valamelyest átlátható verziók alapján meglátható (vagy földeríthetővé vált) kultúrát kiemelve sugározzák. Nem magát „a kultúrát”, amely a maga ezerféle mivoltában egy nagymonográfiában is csak ritkán feldolgozható, hanem a tudáselitek tudását, szakmakultúráját, kapcsolati kultúráját, s mindazt, ami ennek környezetében mint külső hatás, korlátozó erő, keretrendszer vagy épp ezek nyomán stimuláló háttér lehetett, esetleg éppen elszenvedője is a külső presszióknak.

Article Details

Hogyan kell idézni
A. Gergely, A. (2020). Iskolai tudás, avagy a feltételek függő állapotai. Iskolakultúra, 30(10), 97–105. Elérés forrás https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34002
Rovat
Kritika

Hivatkozások

Adatbank, erdélyi magyar elektronikus könyvtár: https://adatbank.transindex.ro/
Az erdélyi tudóstársadalom katasztere: https://eme.ro/romaniai-magyar-tudostarsadalom#/person-list/1/name/ASC
Bárdi Nándor 2008 Megfontolások a Digitális szövegtár az erdélyi magyar humán és társadalomtudományi kutatások történetének tanulmányozásához című összeállításról. https://adatbank.ro/inchtm.php?kod=1819
Benda Gyula 2006 Társadalomtörténeti tanulmányok. Osiris, Budapest
Bíró Zsuzsanna Hanna – Nagy Péter Tibor 2018 Az oktatáskutatás inter- és multidiszciplináris jellege. Educatio (27) 1:84-100.
Erdélyi Múzeum Egyesület, valamint forráskiadványai és szakosztályai: https://eme.ro/
Erdélyi Digitális Adattár https://eda.eme.ro/handle/10598/2516
Gazda István 2002 Tudás és tudomány a millenniumi Magyarországon. Mundus Kiadó, Budapest
Gazda István 2008 Magyar tudománytörténet. Magyar Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba – Budapest.
Heltai Gyöngyi 2017 Az operett szerepei a magyar kulturális diplomáciában (1920–1968)
In: Ignácz Ádám szerk. Populáris zene és államhatalom. Tizenöt tanulmány. Rózsavölgyi és Társa Kiadó, Budapest, 143-161.
Heltai Gyöngyi 2012 Az operett metamorfózisai, 1945-1956: a „kapitalista giccs”-től a haladó „mimusjáték”-ig. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.
Huszár Tibor 2011 Új elit kialakulásának esélye és esélytelensége, 1945–1948. In: Láng István – Burucs Kornélia – Pannonhalmi Kálmán szerk. Akadémia, a nemzet tanácsadója: Tanulmánykötet Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 889-900.
Nagy Péter Tibor 2019 Vallásváltoztatás és szociológia. Iskolakultúra, (29) 2–3:57-67.
Romániai magyarok – Ki kicsoda 1918–2010 https://adatbank.transindex.ro/belso.php?alk=102&k=5
Szijártó M. István 2014 A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. (Mikrotörténelem 7.) Budapest, L’Harmattan.
Tóth Eszter Zsófia 2019 Nők a Gulágon. In: Kovács Emőke szerk. Szabadság helyett erőszak: magyar női sorsok 1944–1945-ben. Budapest, A Gulágokban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány, 25-45.
Tóth Zoltán 1989 Szekszárd társadalma a századfordulón. Budapest, Akadémiai Kiadó.