A reflektív naplók alkalmazásának lehetőségei a tanárképzésben

Main Article Content

Gulya Nikoletta
Szivák Judit
Fehérvári Anikó

Absztrakt

Napjaink gyorsan változó információs társadalmában a tanároknak folyamatosan felül kell vizsgálniuk és kihívások elé kell állítaniuk nézeteiket, módszereiket, mivel a sokszínű osztályközösségek, illetve a változó tanulási formák, források és tanulási környezetek gyors, adaptív  pedagógiai reakciókat igényelnek (Lampert, 2010).  A reflektív gondolkodás elengedhetetlen kelléke a tanárok szakmai repertoárjának így a 20. század végétől a reflektivitás egyre nagyobb hangsúlyt kap a pedagógusképzésben (Kinsella, 2007; Collin, Karsenti és Komis, 2013).


A tanárszakos hallgatók reflektív gondolkodásának támogatására, illetve feltárására számos módszer áll rendelkezésre mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban. Ezeknek a tanulmányoknak szisztematikus feldolgozását célul kitűző kutatások azonban kis számban vannak csak jelen a hazai szakirodalomban. 


Jelen tanulmány, a reflektív naplónak, mint a reflektivitás egyik hatékony eszközének tanárképzésben való alkalmazási lehetőségeit tárja fel a szakirodalmi elemzés módszerével. A kutatásba bevont tanulmányok céljait és eredményeit vizsgálja a reflektív naplóírás tanárszakos hallgatók fejlődésére gyakorolt hatásainak relevanciájában. A reflektív naplókkal kapcsolatos kutatások eredményei rávilágítottak, hogy a naplóírás különböző területen gyakorolhat hatást a tanárrá válás folyamatában. Támogathatja a szakmai tudás elmélyülését, tudatosabbá teheti a tanári gyakorlatot, de segítheti a tanítással kapcsolatos attitűdök, nézetek felülvizsgálatát is. Emellett fejlesztheti a tanárszakos hallgatók reflektivitásának szintjét és hozzájárulhat inkluzív szemléletmódjuk kialakításához.

Article Details

Hogyan kell idézni
Gulya, N., Szivák, J., & Fehérvári, A. (2020). A reflektív naplók alkalmazásának lehetőségei a tanárképzésben. Iskolakultúra, 30(9), 45–63. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.9.45
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány